We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ouderraad

De ouderraad van de Brinkschool bestaat uit ouders van de Brinkschool en een aantal leerkrachten. Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat de ouderraad uit de volgende personen:  
Antoinette van der Dong (voorzitter)             Danielle Kattenberg
Patijn Beekman (penningmeester)                 Sanne Mook 
Frederick van Melle (secretaris)                       Marina Spekken 
Uulkje de Heer                                                         Si-Ra van de Werff
                                              
Namens het team van de Brinkschool hebben Silvia van der Meijs, Emily de Grooth, Renske Timmerman en Chantal Steijnis zitting in de ouderraad.
 
Informatie over de ouderraad
Een belangrijke taak van de ouderraad is het ondersteunen van het schoolteam bij allerlei activiteiten, vieringen en evenementen ten behoeve van de leerlingen van de Brinkschool. De specifieke doelstellingen en taken van de ouderraad staan beschreven in haar huishoudelijke reglement (op te vragen bij de voorzitter).
De ouderraad van de Brinkschool komt 1 keer per maand op school bijeen, in principe elke eerste dinsdag van de maand. Zie voor de data de kalender op de website van school.

Wenst u als ouders/verzorgers ingelicht te worden over de activiteiten van de ouderraad van het afgelopen jaar over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage en eventuele overige inkomsten (zie ook hierna onder ‘financiële bijdragen’)? Dit kunt u opvragen bij de voorzitter van de OR.
 
Financiële bijdragen 
De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage worden door de ouderraad allerhande activiteiten georganiseerd en gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt, culturele uitstapjes en het zomerfeest. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ouderavond die in september of oktober wordt gehouden. De afgelopen schooljaren is dit bedrag vastgesteld op € 55,00 per jaar per kind. Voor kinderen die na 1 januari, maar voor 1 april op school komen, werd de afgelopen jaren een bijdrage van € 27,50 gevraagd. Komt uw kind na 1 april op school, dan is dit bedrag de afgelopen jaren vastgesteld op € 20,00.
Na de eerste OR vergadering van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers nadere informatie over de hoogte van het exacte bedrag van de ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar en het tijdstip en de wijze van betalen.
 
De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL30 INGB 0009195759 t.n.v. Ouderraad Brinkschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en).
 
Schoolreis
De schoolreisgelden worden eveneens door de ouderraad geïnd en beheerd. Nadere informatie hierover ontvangen de ouders/verzorgers tegelijk met de informatie over de ouderbijdrage. In de agenda van het ouderportaal kunt u de bestemmingen en data per groep vinden.

Vragen of suggesties? orbrinkschool@gmail.com
 
Ouderraad Brinkschool

Ouderraad Brinkschool

Heeft u behoefte aan informatie over de ouderraad of over specifieke activiteiten op school? Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de ouderraad? Of heeft u opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken op de Brinkschool en wilt u dat de ouderraad dit als intermediair opneemt met de MR of schoolleiding? Spreek gerust één van de leden aan of stuur een e-mail.
orbrinkschool@gmail.com