We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ons onderwijs

Obs Brinkschool is een openbare basisschool en staat open voor iedereen!

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Onze school staat midden in de maatschappij en heeft betrokkenheid en samenwerking met ouders, maar ook met andere scholen, instanties, bedrijven en buurtbewoners hoog in het vaandel. We willen de balans zoeken tussen de individuele ontplooiing en de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De omgang van de leerkrachten met de kinderen kenmerkt zich door een kindvriendelijke, uitnodigende houding. Als Kanjerschool hechten wij waarde aan het idee dat leerkrachten, ouders en leerlingen wederzijds respect voor elkaar hebben en elkaar in hun waarde laten.

Naast rust, structuur en geborgenheid is er ruimte voor humor en gezelligheid met elkaar. De Brinkschool moet de plek zijn waar je met plezier naartoe gaat. Presteren met plezier  is niet alleen voor het kind van belang, maar geldt natuurlijk ook voor ons als team. Wanneer je je prettig en veilig voelt en elke dag met plezier naar school gaat, kom je tot betere prestaties.

Het team van obs Brinkschool verzorgt vol trots goed onderwijs. De school investeert continu in de ontwikkeling van het personeel. Hierdoor is het mogelijk dat de ontwikkeling/leerprestaties veelal goed zijn op ieders niveau. De diversiteit van instructie en verwerking bieden wij in iedere groep met de eigen leerkracht(-en) als regisseur.

Obs Brinkschool wil zich verder blijven ontwikkelen tot een organisatie die hoge kwaliteit en boeiend onderwijs biedt. We willen een dynamische, vooruitstrevende en maatschappelijk ge├źngageerde onderwijsorganisatie zijn, die weet wat onze kinderen nodig hebben.

Opbrengst- en handelingsgericht werken vormen de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ambitieuze, maar realistische doelen voor ieder kind. We streven naar evenwichtige aandacht voor al onze leerlingen en hun leerbehoefte. Dit staat dan ook centraal binnen onze wijze van lesgeven. De leerkracht betrekt bij de uitleg van nieuwe lesstof de leerlingen actief bij de les. Leerlingen krijgen lessen aangeboden met het doel voor ogen en met feedback op de wijze waarop zij de gestelde doelen halen of niet halen.
Instructie voor rekenen, taal/lezen en spelling zijn veelal opgesplitst in een drietal instructiegroepen. 
De korte instructie voor de kinderen die zonder uitgebreide instructie in de verkorte verwerking aan het werk kunnen om daarna met verdiepingsstof gaan werken. De reguliere instructie voor de 'grote groep' en de uitgebreide instructie die meer individueel of in kleine groepjes plaatsvindt.
De gedifferentieerde instructie is uitermate geschikt om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. We trachten op deze manier zoveel mogelijk uit ieder kind te halen, kinderen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen werk en vertrouwen in zichzelf te hebben. Naast de drie reguliere instructieniveaus kennen we ook individuele ondersteuning door de leerkracht en/of aangeboden door de in ruime mate beschikbare onderwijsassistenten. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij specialistische aandacht in de zogenaamde 'Aanpak 4 groep'. Twee keer per week komen deze kinderen buiten hun eigen groepen samen om daar in hun behoefte te voorzien. 

We willen dus een plek zijn waar de kinderen hun cognitieve en sociaal- emotionele mogelijkheden kunnen ontwikkelen; een veilige plek waar ze voor het eigen welzijn en die van de ander zorgen.

Obs Brinkschool onderscheidt zich door:
 • Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid;
 • Het zijn van een Kanjerschool. Onze leerkrachten hebben een Kanjertraining gevolgd. Deze training richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van leerlingen. Ieder week krijgen alle kinderen een zgn. Kanjerles aangeboden.
 • Voor alle kinderen veel aandacht voor technisch- en begrijpend lezen, taal/spelling en rekenen.
 • Extra aandacht voor sport en bewegen. Gezonde school

 • Op de Brinkschool is naast de reguliere vakken extra aandacht voor Natuur, Techniek en ICT. In de huidige maatschappij volgen de technische en digitale ontwikkelingen op deze gebieden elkaar snel op. Wij vinden het belangrijk onze kinderen spelenderwijs mee te laten groeien met deze ontwikkelingen. 
  Techniek: We houden jaarlijks een techniekproject. In alle groepen wordt dan gestart met het proefje van de dag en daarnaast worden aan de hand van verschillende thema's technieklessen gegeven. Op school hebben we techniekkarren met materialen die tijdens zo'n projectweek kunnen worden ingezet. ICT speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zo is er afgelopen jaar een begin gemaakt met het leren programmeren met Beebots en Ozobots. 
  ICT: Alle groepen zijn uitgerust met een digibord en hebben ca. 4 computers in het lokaal. Ook beschikken we over groot aantal devices (notebooks en ipads) in een ratio van 1 op 3 leerlingen en een uitstekend wifinetwerk binnen onze locaties. De lesmethodes voor lezen, taal, rekenen, spelling, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, en Natuuronderwijs worden ondersteund door software voor onze leerlingen. Kinderen kunnen op hun eigen niveau naast het werk in een schrift of werkboekje ook digitaal verder oefenen en informatie vergaren voor vervolg- en andersoortige opdrachten.
  Schooltuinen:  Naast het reguliere natuuronderwijs gaan onze leerlingen van groep 5 in het voorjaar naar de schooltuin bij de Mikkelhorst. De schooltuin brengt kinderen in fysiek contact met de natuur en de seizoenen. Ook maakt het kinderen bewust van de inspanning die geleverd moet worden voor het produceren van vers voedsel. Daarnaast draagt het bij aan het bewustwordingsproces van onze kinderen m.b.t. gezonde voeding. Ons schooltuinproject valt onder de Stichting 'Kind en Groen'. De Stichting Kind en Groen heeft in 2014 een eigen opberg-/instructieschuur gerealiseerd, waarin de kinderen ook les krijgen. De educatie is vooral gericht op de kennis van producten en het duurzaam bewerken van de tuinen.
 • In alle groepen (1 t/ 8) wordt wekelijks Engels aangeboden binnen het reguliere lesprogramma. We willen onze leerlingen vroegtijdig in aanraking laten komen met de taal, ze enthousiasmeren, ze het belang van deze taal meegeven en ze een behoorlijk fundament geven voordat ze de school verlaten.
 • We zijn een gecertificeerd 'gezonde school' op het onderdeel bewegen. Onze leerlingen krijgen vanaf groep 3 tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Daarnaast heeft in onze groepen en binnen onze lessen het bewegend leren een plek verworven. Leerkrachten passen daar waar mogelijk lesonderdelen in waarbij bewogen wordt.   
 • Er wordt ook gericht een aanbod pleinspelen aangeboden en we nemen jaarlijks deel aan een vijftal sprotactiviteiten, die onze vakdocenten bewegingsonderwijs organiseren. Tevens is er de mogelijkheid om namens en met de Brinkschool deel te nemen aan de jaarlijkse 4 Mijl van Groningen.